Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for September, 2009

Европа може да научи много от България за високоскоростния Интернет

Posted by jvelkova on September 28, 2009

На 28 септември 2009 г. стартира първото национално проучване в България със специален фокус върху проникването на високоскоростен Интернет в страната и влиянието му върху местната икономика.

Проучването се провежда във всички региони на страната и е по поръчка на Европейския съвет за оптична връзка до дома (FTTH Council Europe). Изследването се организира от  Yankee Group със съдействието на Интернет общество – България и е част от по-голямо изследване на социално-икономическите ползи от високоскоростния (оптичен) Интернет в България. Целта на проучването е да изследва по какъв начин наличието на високоскоростен (оптичен) Интернет в България подпомага икономическото развитие и допринася за подобряването на различни социално-икономически метрики в страната.

Проучването се нуждае от голям брой отговори, за да може да се придобие добра представа за използването на високоскоростен Интернет в България.
Ето защо приканваме всеки Интернет потребител да се включи в проучването чрез попълване на анкетата, която се намира на този адрес:  http://survey.isoc.bg/

Чрез вашите отговори в анкетата ще допринесете за това България да бъде поставена на европейската карта като водеща държава и пример за Европа по достъп до високоскоростен Интернет.
Резултатите от проучването могат да спомогнат за привличане на вниманието в Европа относно сегашната ситуация на пазара по отношение на проникването на високоскоростен интернет в България, което до момента е силно подценявано в повечето международни доклади.

„Можем и смятаме да научим много от това как българите използват достъпа си до високоскоростен Интернет“, коментира Беноа Фелтън от Yankee Group, САЩ. „Интересуваме се най-вече да научим как този достъп влияе на ежедневието на обикновените хора в България, на общуването им с роднини, които се намират в далечни краища и на им трудовата ситуация. Това включва възможността да се работи от дома и потенциала да се работи в или стратира ИТ и интернет бизнес.”

Екипът на проучването, от името на Европейския съвет за оптична връзка до дома  и Yankee Group.

Интернет общество – България

За връзка с нас: тел. (02) 401 8009; email: office@isoc.bg

Posted in Новини и коментари, Новини на български | 2 Comments »

Europe can learn a lot from Bulgaria on high-speed broadband

Posted by jvelkova on September 28, 2009

On 28th September 2009 the first national survey in Bulgaria was launched focusing explicitly on investigating the level of high-speed internet penetration in the country and its influence on the local economy.

The survey is conducted in all regions in the country and is commissioned by the FTTH Council Europe.  It is carried out by Yankee Group in co-operation with ISOC Bulgaria. The survey is part of a study on the socio-economic benefits of high-speed (fibre) internet in Bulgaria. The purpose of it is to investigate how high-speed (fibre) internet has enabled economic growth and contributed to improvements in other socio-economic metrics in Bulgaria.

In order to get a better picture of the usage of the high-speed internet in Bulgaria, a high response rate to the survey is needed.

For this reason, we ask everyone who is using internet to take part in the survey, which can be found at: http://survey.isoc.bg/.

Through filling in the survey, you will contribute to placing Bulgaria on the map as a leading nation and example in Europe with respect to its access to high speed broadband internet.

The results of the study can serve as a way to boost attention within Europe about the current state of the market regarding high-speed broadband penetration rates in Bulgaria, which are manifestly underreported in most international reports.

“We can and plan to learn a lot from how Bulgarians use their access to very high speed broadband” commented Benoît Felten from Yankee Group, USA.  “We are in particular interested in how this advanced access affects the daily lives of ordinary people in Bulgaria, their contacts with remote relatives and also how it affects their work situation. This includes the ability to work from home and the propensity to work in or start-up IT and internet intensive businesses”.

The Survey Project team on behalf of FTTH Council Europe and Yankee Group:

ISOC Bulgaria
tel: +359 2 401 8009
email: office -a-t- isoc.bg

Posted in News in English | Leave a Comment »

ISOC – Bulgaria helps protect Internet users in Bulgaria

Posted by Veni Markovski on September 24, 2009

Bulgarian English-language weekly Sofia Echo reports about a very unusual soft-porn turned into blackmailing web site:

  “Hi, my name is Maria and I am 19 years old. I don’t have a boyfriend at the moment, but I made some sexy pictures with my girlfriend, I hope you like them. If you want to become my friend, fill in your email address and your birthdate.”

  This was the text that was said to have lured unsuspecting teenagers to a 59 leva a month subscription for a soft-porn site.

  The site, mariqs-homepage.com, was taken down by Bulgaria’s Chief Directorate for Combating Organised Crime (CDCOC), safenet.bg reported.

  Upon registering as a friend of Maria’s, users would receive an emailed invoice for the sum of 59 leva for a 30-day subscription.

  The terms of services of the site contained a clause in which registration was interpreted as entering into a binding service contract with Global Internet Business, the site’s owner.

  Quoting recent abuse of the service, the email went on to say that if users did not pay, the matter would be referred to the courts.

  According to Safenet.bg, several teenagers had felt threatened and tipped off the National Centre for Safe Internet (NCSI) and the Internet Society Bulgaria, who in turn handed the case over to the Interior Ministry and the Commission for Consumer Protection. Among those who tipped off the Centre was a teenage girl who had allegedly been bullied into sending her photos to the site, Safenet.bg said.

Posted in News in English | Leave a Comment »

Писмо до МВР и КЗП относно съмнителни действия на варненска фирма

Posted by ISOC.BG News on September 23, 2009

До: г-н Явор Колев,
началник сектор “Компютърни престъпления и интелектуална собственост”
Дирекция “ПОТП” – Главна дирекция “Криминална полиция”, София
Копие: Комисия за защита на потребителите
От: Вени Марковски, председател на “Интернет общество – България”

Относно: действия в Интернет на ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС ООД, ул. „Цар Самуил” № 20 9000 Варна

Уважаеми г-н Колев,
Уважаеми г-да,

В днешния брой на вестник “Стандарт” се появи статия, описваща накратко рекет, осъществяван от посочената варненска фирма.

Блогърът Иво Мирчев си е направил труда да издири и публикува изцяло кореспонденцията и начина, по който фирмата събира пари от гражданите.
Неговата статия е публикувана под заглавие “Еротични шашми“.

Като Ви информираме за този странен случай, надяваме се, че ще можете да направите проверка и да ни информирате за предприетите от Вас и от МВР действия с цел установяване на нарушенията и по-нататъшното им предотвратяване.

Бихме насочили вниманието Ви и към това, че цитираните по-долу и свалени от сайта “Общи условия” са вероятно превод от чужд език, тъй като съдържат текстове, които не се срещат в българското право. Да не говорим, че в параграф 8, например, се цитира и несъществуващ в българското право “Закон за отговорност за дефектни продукти”.
А пък в параграф 6 се вижда, че ако човек не заплати “услугата” навреме, то следва да не плаща цялата сума (която, както правилно е отбелязал блогърът Иво Мирчев, е грешно сметната), а само остатъка до края на 30-дневния период, при това е необходимо да получи два пъти “подкана” от фирмата. Което противоречи на указаното в предходния параграф.

За улеснение, прилагаме и данни за регистрирания домейн “mariqs-homepage.com“, от които се вижда, че той е регистриран в нарушение на изискванията на WHOIS, а електронният адрес за обратна връзка engintopaloglu@hotmail.de. Тъй като сайтът се хоства от българската фирма ICN.bg, вероятно ще можете бързо и лесно да установите авторите на сайта и да предприемете съответните мерки – вкл. и информиране на съответните органи като Комисия за защита на потребителите, например, които също следва да се намесят в този случай.

Приложение 1:

Общи условия за ползване на сайта им към 13:00 на 23.09.2009 г.

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

  § 1 Сфера на валидност
  Настоящите Общи условия са съставна част на всеки договор между фирма: Глобал Интернет Бизнес ООД ул. „Цар Самуил” № 20 9000 Варна България (наричана “Обслужващ”) и клиента. Обслужващият извършва услугите си въз основа на Общите условия.

  § 2 Сключване на договор
  Информацията на http://www.mariqs-homepage.com може да бъде достъпна срещу регистрация. Клиентът може да ползва платената интернет-страницата http://www.mariqs-homepage.com като впише имейла си в посочения на страницата формуляр за регистрация (Кликни сега) и изпрати регистрацията си по Интернет до Обслужващия.

  § 3 Услуги по договора
  Предмет на договора е предоставяне на различните елементи на услугата и съдържанието в частната сфера на платената Интернет-страницата http://www.mariqs-homepage.com за 30 дни (тридесет дни) на услуга. Клиентът може да разглежда и ползва частни снимки и видеоматериали в частната сфера на http://www.mariqs-homepage.com. При показаните еротични снимки не се касае за съдържание, неподходящо за юноши.

  § 4 Задължения на Клиента
  При регистрацията (§ 2 ал. 2) Клиентът трябва да посочи пълни и достоверни данни (§ 2 ал. 2) съгл. договора. Промените в данните се съобщават незабавно на Обслужващия. Клиентът е длъжен да пази съобщените му от предлагащия услугата лични данни за достъп (най-вече Login-знаци и пароли) от посегателство на трети лица. При неправомерно ползване от трети лица Клиентът носи отговорност за евентуална злоупотреба до момента, в който Обслужващият е уведомен писмено или по телефона с цел блокиране на достъпа. Това не важи, ако посегателството или злоупотребата не са по вина на Клиента.

  § 5 Цени и условия на плащане
  За ползването на услугата се заплаща еднократно петдесет и девет 59 лева (вкл. 20 % ДДС). Сумата трябва да постъпи по посочената във фактурата банкова сметка най-късно на седмия ден след получаване на фактурата. При умишлено забавяне Обслужващият има право да поиска от Клиента обезщетение за причинена вреда от забавянето. Цените във фактурата, стига изрично да не е посочено друго, са крайни цени вкл. ДДС в определения по закон процент.

  § 6 Забавяне на плащане/право на отказ от изпълнение на задълженията по договора и компенсация
  Ако Клиентът забави плащането, Обслужващият има право да откаже услугата, докато Клиентът не плати договорената сума. Правото на Обслужващия да поиска обезщетение за вреда и правото му да прекрати преждевременно договора остават незасегнати. При забава на плащането общата сума за оставащото време от договора се плаща веднага в пълен размер, ако Клиентът не заплати дължимата сума, въпреки повторната подкана за плащане от страна на Обслужващия. Клиентът има право да изисква компенсация и да упражни правото си на отказ от изпълнение на задълженията по договора спрямо искания на Обслужващия, само ако Обслужващият не оспорва искането на Клиента или ако то е установено със закон.

  § 7 Гаранция
  Обслужващият не поема отговорност за евентуални, възникнали при ползване на услугата щети по компютъра на Клиента, причинени по невнимание от Обслужващия или от лице, за което той гарантира.

  § 8 Изключване на отговорност
  За други щети вследствие нарушаване на живота, тялото и здравето Обслужващият носи отговорност, ако са причинени от умишленото и нехайно действие или от умишлено нарушаване на съществено задължение по договора от страна на Обслужващия, на негови сътрудници или помощници. Това важи и за щети вследствие нарушаване на задължения при преговори, както и при предприемането на непозволени действия. Друга отговорност, извън посочената за обезщетение на щети, се изключва. Отговорността, с изключение на случаи при умишлено и нехайно поведение, нарушаване на основно задължение или нарушаване на живота, тялото и здравето от страна на Обслужващия, на негови сътрудници или помощници, е ограничена до обичайните щети, които договорът предвижда и според размера до типичните за един договор средни щети. Това важи и за косвени щети, най-вече пропуснати ползи. Клаузите на Закона за отговорност за дефектни продукти остават незасегнати.

  § 9 Предизвестие за прекратяване на договора
  Не е необходимо предизвестие за прекратяване на услугата.

  § 10 Защита на данни
  Относно защитата на данни важат данните съгл. Защитата на данни от страна на Обслужващия.

  § 11 Приложимо право /Заключителни клаузи
  Обслужващият има право да променя Общите условия по всяко време. Обслужващият информира за промените в съответния срок. Ако отделни клаузи от договора, включително и тези норми, са или станат напълно или отчасти невалидни или ако в договора има пропуск в нормите, валидността на останалите клаузи или на части от тях остават незасегнати. На мястото на невалидните или липсващи клаузи идват съответните законови норми.

Приложение 2, писмо от фирмата до “клиентите”:

  ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС ООД ул. „Цар Самуил” № 20
  9000 Варна е-mail:
  меродавен съд: Районен съд Варна
  Клиент е-mail:
  IP:
  провайдър
  Дата:
  Фактура от:
  Цел на ползване: **********
  Дата:
  Фактура от:
  Цел на приложение: ФАКТУРА за 30 дни абонамент за софт еротика на

  Уважаеми клиент!
  Настоящето е фактура за закупуване на абонамент за софт еротика за 30 дни на интернет-страницата .

  Вие сте получили:
  ________________________________________________________________________
  Услуга: (1x) 30 дни абонамент за софт еротика на № **************
  Клиент:
  парола:
  сума нето: 49,- лева
  +. 20 % ДДС.: 10,00 лева ________________________________________________________________________
  Обща сума: 59 лева

  Моля да преведете сумата от 59,- лева (вкл. 20 % ДДС) в рамките на 7 дни по посочената сметка:
  Клиент : Глобал Интернет Бизнес ООД (Global Internet Business Limited)
  номер(IBAN) : BG 73 RZBB 91551085679018
  BIC : RZBBBGSF
  Банка : Raiffeisen Bank Варна.
  9000 ул. Цар Симеон 132. България
  Цел : За парични преводи от други страни-членки на ЕС:
  Клиент : Global Internet Business Limited
  IBAN : BG 61 RZBB 91551485679007
  BIC : RZBBBGSF
  Банка : Raiffeisen Bank Варна.
  9000 ул. Цар Симеон 132. България

  Цел : Получили сте абонамент за софт еротика за 30 дни на интернет-страницата по имейла на: . Вашият IP-номер е , времето на сключване на договора и името на провайдера бяха съхранени при покупката и протоколирани на нашия сървър.
  Вие приехте следното:
  *С натискане на бутон“Кликни сега“ Вие купувате абонамент за софт еротика за 30 дни на интернет-страницата (виж Общи условия). Абонаментът за софт еротика за 30 дни струва 49 лева + ДДС. Това указание, както и Общите условия може да прочетете на нашата интернет-страница Вие приехте нашите Общи условия.
  В Общите условия още веднъж беше посочена цената.
  ВАЖНО: Тъй като в последно време се злоупотребява нелегално с нашата услуга, ние сме принудени да подадем иск за наказание пред прокуратурата при неплащане или при липса на всякаква реакция след получаването на това писмо. С удоволствие ще поемем този разход, тъй като това се е случвало вече при някои клиенти, а ние не искаме да се примирим с това. На базата на Вашия IP-номер, който се съхранява при ползване на услугата, може да бъде издирено физическото лице, стоящо зад този номер с неговия адрес. Който сключи договор и възнамерява да не изпълни задължението си по този договор, най-малкото става подсъдим за опит за измама. Този факт е достатъчен да се подаде жалба в прокуратурата. Ние си запазваме правото за вземане на съответните мерки при отказ на плащане. Тъй като сте се ангажирали с тази услуга, моля да преведете сумата веднага, за да се предотвратят други разходи и неприятности. Имайте пред вид, че някои банки по-бавно обработват данните, така че внесете сумата възможно най-скоро. След постъпване на плащането договорните отношения между нас приключват.
  Благодаря Ви!
  С уважение,
  Глобал Интернет Бизнес ООД
  ул. „Цар Самуил” № 20
  9000 Варна
  Global Internet Business – счетоводен отдел
  Меродавен съд: Районен съд Варна е-mail:

____
Актуализация: Вени Марковски е публикувал на сайта си съвети към жертвите на подобни схеми.

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: