Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Писмо до МВР и КЗП относно съмнителни действия на варненска фирма

Posted by ISOC.BG News on September 23, 2009

До: г-н Явор Колев,
началник сектор “Компютърни престъпления и интелектуална собственост”
Дирекция “ПОТП” – Главна дирекция “Криминална полиция”, София
Копие: Комисия за защита на потребителите
От: Вени Марковски, председател на “Интернет общество – България”

Относно: действия в Интернет на ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС ООД, ул. „Цар Самуил” № 20 9000 Варна

Уважаеми г-н Колев,
Уважаеми г-да,

В днешния брой на вестник “Стандарт” се появи статия, описваща накратко рекет, осъществяван от посочената варненска фирма.

Блогърът Иво Мирчев си е направил труда да издири и публикува изцяло кореспонденцията и начина, по който фирмата събира пари от гражданите.
Неговата статия е публикувана под заглавие “Еротични шашми“.

Като Ви информираме за този странен случай, надяваме се, че ще можете да направите проверка и да ни информирате за предприетите от Вас и от МВР действия с цел установяване на нарушенията и по-нататъшното им предотвратяване.

Бихме насочили вниманието Ви и към това, че цитираните по-долу и свалени от сайта “Общи условия” са вероятно превод от чужд език, тъй като съдържат текстове, които не се срещат в българското право. Да не говорим, че в параграф 8, например, се цитира и несъществуващ в българското право “Закон за отговорност за дефектни продукти”.
А пък в параграф 6 се вижда, че ако човек не заплати “услугата” навреме, то следва да не плаща цялата сума (която, както правилно е отбелязал блогърът Иво Мирчев, е грешно сметната), а само остатъка до края на 30-дневния период, при това е необходимо да получи два пъти “подкана” от фирмата. Което противоречи на указаното в предходния параграф.

За улеснение, прилагаме и данни за регистрирания домейн “mariqs-homepage.com“, от които се вижда, че той е регистриран в нарушение на изискванията на WHOIS, а електронният адрес за обратна връзка engintopaloglu@hotmail.de. Тъй като сайтът се хоства от българската фирма ICN.bg, вероятно ще можете бързо и лесно да установите авторите на сайта и да предприемете съответните мерки – вкл. и информиране на съответните органи като Комисия за защита на потребителите, например, които също следва да се намесят в този случай.

Приложение 1:

Общи условия за ползване на сайта им към 13:00 на 23.09.2009 г.

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

  § 1 Сфера на валидност
  Настоящите Общи условия са съставна част на всеки договор между фирма: Глобал Интернет Бизнес ООД ул. „Цар Самуил” № 20 9000 Варна България (наричана “Обслужващ”) и клиента. Обслужващият извършва услугите си въз основа на Общите условия.

  § 2 Сключване на договор
  Информацията на http://www.mariqs-homepage.com може да бъде достъпна срещу регистрация. Клиентът може да ползва платената интернет-страницата http://www.mariqs-homepage.com като впише имейла си в посочения на страницата формуляр за регистрация (Кликни сега) и изпрати регистрацията си по Интернет до Обслужващия.

  § 3 Услуги по договора
  Предмет на договора е предоставяне на различните елементи на услугата и съдържанието в частната сфера на платената Интернет-страницата http://www.mariqs-homepage.com за 30 дни (тридесет дни) на услуга. Клиентът може да разглежда и ползва частни снимки и видеоматериали в частната сфера на http://www.mariqs-homepage.com. При показаните еротични снимки не се касае за съдържание, неподходящо за юноши.

  § 4 Задължения на Клиента
  При регистрацията (§ 2 ал. 2) Клиентът трябва да посочи пълни и достоверни данни (§ 2 ал. 2) съгл. договора. Промените в данните се съобщават незабавно на Обслужващия. Клиентът е длъжен да пази съобщените му от предлагащия услугата лични данни за достъп (най-вече Login-знаци и пароли) от посегателство на трети лица. При неправомерно ползване от трети лица Клиентът носи отговорност за евентуална злоупотреба до момента, в който Обслужващият е уведомен писмено или по телефона с цел блокиране на достъпа. Това не важи, ако посегателството или злоупотребата не са по вина на Клиента.

  § 5 Цени и условия на плащане
  За ползването на услугата се заплаща еднократно петдесет и девет 59 лева (вкл. 20 % ДДС). Сумата трябва да постъпи по посочената във фактурата банкова сметка най-късно на седмия ден след получаване на фактурата. При умишлено забавяне Обслужващият има право да поиска от Клиента обезщетение за причинена вреда от забавянето. Цените във фактурата, стига изрично да не е посочено друго, са крайни цени вкл. ДДС в определения по закон процент.

  § 6 Забавяне на плащане/право на отказ от изпълнение на задълженията по договора и компенсация
  Ако Клиентът забави плащането, Обслужващият има право да откаже услугата, докато Клиентът не плати договорената сума. Правото на Обслужващия да поиска обезщетение за вреда и правото му да прекрати преждевременно договора остават незасегнати. При забава на плащането общата сума за оставащото време от договора се плаща веднага в пълен размер, ако Клиентът не заплати дължимата сума, въпреки повторната подкана за плащане от страна на Обслужващия. Клиентът има право да изисква компенсация и да упражни правото си на отказ от изпълнение на задълженията по договора спрямо искания на Обслужващия, само ако Обслужващият не оспорва искането на Клиента или ако то е установено със закон.

  § 7 Гаранция
  Обслужващият не поема отговорност за евентуални, възникнали при ползване на услугата щети по компютъра на Клиента, причинени по невнимание от Обслужващия или от лице, за което той гарантира.

  § 8 Изключване на отговорност
  За други щети вследствие нарушаване на живота, тялото и здравето Обслужващият носи отговорност, ако са причинени от умишленото и нехайно действие или от умишлено нарушаване на съществено задължение по договора от страна на Обслужващия, на негови сътрудници или помощници. Това важи и за щети вследствие нарушаване на задължения при преговори, както и при предприемането на непозволени действия. Друга отговорност, извън посочената за обезщетение на щети, се изключва. Отговорността, с изключение на случаи при умишлено и нехайно поведение, нарушаване на основно задължение или нарушаване на живота, тялото и здравето от страна на Обслужващия, на негови сътрудници или помощници, е ограничена до обичайните щети, които договорът предвижда и според размера до типичните за един договор средни щети. Това важи и за косвени щети, най-вече пропуснати ползи. Клаузите на Закона за отговорност за дефектни продукти остават незасегнати.

  § 9 Предизвестие за прекратяване на договора
  Не е необходимо предизвестие за прекратяване на услугата.

  § 10 Защита на данни
  Относно защитата на данни важат данните съгл. Защитата на данни от страна на Обслужващия.

  § 11 Приложимо право /Заключителни клаузи
  Обслужващият има право да променя Общите условия по всяко време. Обслужващият информира за промените в съответния срок. Ако отделни клаузи от договора, включително и тези норми, са или станат напълно или отчасти невалидни или ако в договора има пропуск в нормите, валидността на останалите клаузи или на части от тях остават незасегнати. На мястото на невалидните или липсващи клаузи идват съответните законови норми.

Приложение 2, писмо от фирмата до “клиентите”:

  ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС ООД ул. „Цар Самуил” № 20
  9000 Варна е-mail:
  меродавен съд: Районен съд Варна
  Клиент е-mail:
  IP:
  провайдър
  Дата:
  Фактура от:
  Цел на ползване: **********
  Дата:
  Фактура от:
  Цел на приложение: ФАКТУРА за 30 дни абонамент за софт еротика на

  Уважаеми клиент!
  Настоящето е фактура за закупуване на абонамент за софт еротика за 30 дни на интернет-страницата .

  Вие сте получили:
  ________________________________________________________________________
  Услуга: (1x) 30 дни абонамент за софт еротика на № **************
  Клиент:
  парола:
  сума нето: 49,- лева
  +. 20 % ДДС.: 10,00 лева ________________________________________________________________________
  Обща сума: 59 лева

  Моля да преведете сумата от 59,- лева (вкл. 20 % ДДС) в рамките на 7 дни по посочената сметка:
  Клиент : Глобал Интернет Бизнес ООД (Global Internet Business Limited)
  номер(IBAN) : BG 73 RZBB 91551085679018
  BIC : RZBBBGSF
  Банка : Raiffeisen Bank Варна.
  9000 ул. Цар Симеон 132. България
  Цел : За парични преводи от други страни-членки на ЕС:
  Клиент : Global Internet Business Limited
  IBAN : BG 61 RZBB 91551485679007
  BIC : RZBBBGSF
  Банка : Raiffeisen Bank Варна.
  9000 ул. Цар Симеон 132. България

  Цел : Получили сте абонамент за софт еротика за 30 дни на интернет-страницата по имейла на: . Вашият IP-номер е , времето на сключване на договора и името на провайдера бяха съхранени при покупката и протоколирани на нашия сървър.
  Вие приехте следното:
  *С натискане на бутон“Кликни сега“ Вие купувате абонамент за софт еротика за 30 дни на интернет-страницата (виж Общи условия). Абонаментът за софт еротика за 30 дни струва 49 лева + ДДС. Това указание, както и Общите условия може да прочетете на нашата интернет-страница Вие приехте нашите Общи условия.
  В Общите условия още веднъж беше посочена цената.
  ВАЖНО: Тъй като в последно време се злоупотребява нелегално с нашата услуга, ние сме принудени да подадем иск за наказание пред прокуратурата при неплащане или при липса на всякаква реакция след получаването на това писмо. С удоволствие ще поемем този разход, тъй като това се е случвало вече при някои клиенти, а ние не искаме да се примирим с това. На базата на Вашия IP-номер, който се съхранява при ползване на услугата, може да бъде издирено физическото лице, стоящо зад този номер с неговия адрес. Който сключи договор и възнамерява да не изпълни задължението си по този договор, най-малкото става подсъдим за опит за измама. Този факт е достатъчен да се подаде жалба в прокуратурата. Ние си запазваме правото за вземане на съответните мерки при отказ на плащане. Тъй като сте се ангажирали с тази услуга, моля да преведете сумата веднага, за да се предотвратят други разходи и неприятности. Имайте пред вид, че някои банки по-бавно обработват данните, така че внесете сумата възможно най-скоро. След постъпване на плащането договорните отношения между нас приключват.
  Благодаря Ви!
  С уважение,
  Глобал Интернет Бизнес ООД
  ул. „Цар Самуил” № 20
  9000 Варна
  Global Internet Business – счетоводен отдел
  Меродавен съд: Районен съд Варна е-mail:

____
Актуализация: Вени Марковски е публикувал на сайта си съвети към жертвите на подобни схеми.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: